Holokauszt tananyag III.

Elsődleges fülek

Az antiszemitizmus a fajelmélet szélsőséges irányzata, a szemita népcsaládba tartozó zsidó nép elleni megnyilvánulások összefoglaló neve. Három fő formáját lehet megkülönböztetni. A vallási antiszemitizmus egyik oka, hogy úgy tartották a zsidók ölték meg Jézus Krisztust, később mint más vallásúakat igyekeztek kirekeszteni őket a keresztény Európa társadalmából. A kulturális antiszemitizmus a zsidók kulturális életben betöltött szerepét kérdőjelezi meg. A politikai antiszemitizmus általában zsidóellenességet jelent, mely a 19. században erősödött fel és főként gazdasági és társadalmi okai voltak. A modern, nem vallási indíttatású, antiszemitizmust nevezhetjük politikai antiszemitizmusnak is.

A magyar politikai antiszemitizmus felerősödése Istóczy Győző (1842-1915) országgyűlési képviselő 1875-ös parlamenti beszédével vette kezdetét. Néhány évvel később megalapította az Országos Antiszemita Pártot és mozgalma az 1880-as években folyamatos propagandát folytatott a zsidóság gazdasági térnyerése ellen. 1883 augusztusában, a tiszaeszlári per hatására az országban zavargások, pogromok törtek ki. Zalaegerszegen például olyan súlyos helyzet alakult ki, hogy több napig tartó utcai harcok folytak a kivezényelt katonaság és a zsidókat megtámadni akaró tömeg között.

A századfordulón a nyílt antiszemitizmus alábbhagyott, de az I. világháború után az országot ért csapások, a háborús vereség, a Tanácsköztársaság és Trianon sokkja miatt újra fellángolt a zsidóellenesség. A szélsőjobboldali fordulatban Zala megye vezérszerepet játszott, sőt a radikális szerveződések egyik országos fellegvárának számított. Ezt bizonyítja, hogy az ország legnagyobb radikális jobboldali, fajvédő tömegszervezetének, a több százezres tagsággal rendelkező Ébredő Magyarok Egyesületének a vezetőségében több zalai politikus is részt vett. Egyikük, a zalaegerszegi születésű Fangler Béla (1877–1952) keresztényszocialista parlamenti képviselő már 1920. április 19-én beterjesztett egy, a magyarországi zsidóság jogfosztására irányuló törvényt. Ezt a parlament nem szavazta meg, elfogadta viszont a „numerus clausus” néven ismertté vált törvényt (1920. évi XXV. tc.), amelynek az volt a célja, hogy csökkentse a felsőoktatásban tanuló izraelita vallású diákok arányát.

Antiszemita falfirka egy ház falán 1938-ban.
www.degob.hu

 

A bethleni konszolidáció idején a szélsőjobboldal és vele az antiszemitizmus háttérbe szorult, a numerus clausust is visszavonták, de a gazdasági világválság és a náci Németország felemelkedésé­nek hatására a közéletben újra megjelentek a zsidó ellenes jelszavak.

Az 1930-as évek közepén a szervezkedő nyilaskeresztes mozgalom több pártból állt, melyeket Meskó Zoltán, gróf Pálffy Fidél és gróf Festetics Sándor vezetett. A nyilas propaganda országosan 1938-tól Szálasi Ferenc vezetésével erősödött fel. Röplapokon és falragaszokon terjesztették nézetei­ket, amelyek jellemzően nyilaskeresztes grafikákból és a zsidókat gonosznak ábrá­zoló primitív rajzokból és üzenetekből álltak.

Nyilas röplap Szálasi bebörtönzéséről
(a 9323. Szálasi rabszáma volt)

Céljuk az volt, hogy a társadalom kevésbé iskolázott tagjait, parasztokat, munkásokat a zsidók ellen uszítsák, mert ezek a rétegek nehéz anyagi helyzetük miatt fogékonyak voltak a demagógiára és életkörülményeik javulását várták a nyilasoktól. Felhasználták Szálasi bebörtönzésének tényét is, akit a nemzet érdekében szenvedő mártírnak állíthattak be. Sok egyszerű ember hitt ezeknek az üzeneteknek, azt gondolták, hogy a zsidók elleni fellépéssel megoldhatók az ő gondjaik is.

Ennek következményeként 1939-ben, a háború előtti utolsó parlamenti választásokon, a nyilasok az országban a második legerősebb politikai erővé váltak, Zalában például a 11 megyei mandátumból négyet szereztek meg. Választási ígéreteik középpontjában az a követelés állt, mely szerint a zsidóktól el kell venni a javakat (földet, üzemeket, vállalkozásokat, ingatlanokat) és a keresztényeknek kell átadni.

Nyilas röplap az 1930-as évekből.
Forrás: MNL ZML–IV.–433.–5962. sz.

1938-tól az Imrédy-kormány egyre jobban igazodott a náci Németország politikai irányvonalához, így Magyarországon is megszülettek a zsidótörvények. Az első zsidótörvény (az 1938. XV. tc.), amely 1938. május 29-én lépett hatályba, az egyes szakmákban 20 százalékban maximálta a zsidó munkavállalók arányát. A második zsidótörvény (az 1939. IV. tc.) tovább szűkítette a zsidók életfeltételeit, s ezt további rendelkezések követték, amelynek eredményeként 1944-re bekövetkezett a magyarországi zsidók teljes jogfosztása.

Magyarországon a politikai életben az antiszemitizmus bár a 19. században megjelent, komoly tényezővé csak az I. világháború utáni gazdasági és társadalmi változások következtében vált. A II. világháború idején, a történelmi körülményeknek köszönhetően az országban az antiszemita politika eszméje valósággá vált, sikerült bebizonyítania, hogy képes minden olyan szörnyűség elkövetésére, amit valaha is feltételeztek róla.

 

Magyar nyelvű linkek:

Pl. Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény

http://www.hdke.hu/

Szakirodalom:

Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon (1875-1890). Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1976.

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., 2001.

Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. Gondolat Kiadó, Bp., 2013.

Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, Bp., 2012.

Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Jaffa Kiadó, Bp., 2013.

 

Források

 

1.

Istóczy Győző első antiszemita beszéde az országgyűlésben, 1875-ben

„Mindenekelőtt végképp szakítani kell azon téves fölfogással, mely téves fölfogást a zsidóság képviselői folyton érvényesíteni törekednek, … hogy tudniillik ezen elem pusztán egy vallásfelekezetet képez; mert ez elem tulajdonképp egy tényleg zárt társadalmi kaszt, melyet a véregység, az ős időkből átvett tradíciók, az érdekközösség s vallása, fűznek egy szorosan zárt egységgé. …

Ezen nemzetközi fővezénylet alatt álló támadó kaszt ellenében a nem-zsidó társadalomnak az önvédelem eszközeit mielőbb megragadnia kell: ha nem akar biztos áldozatul esni ama feléje kiterjesztett polyp-karok ölelésének, a mely polyp-karok hatalmát a közgazdászati téren máris tűrhetetlen mérvben érezzük.”

Jelzet: Képviselőházi Napló, 1875. április 8. XVI. kötet, 82., 85. p.


2.

Fangler Béla zsidótörvény-javaslata a nemzetgyűlésben, 1920-ban

„Most méltóztassanak megengedni, hogy propozíciókkal álljak elő a zsidókérdés megoldására. … Hogy ezt megtehessük, fel kell állítanunk az ún. zsidókatasztert, akár úgy, hogy az állameszme ellen vétőket vegyük bele, akár úgy, hogy a nem bűnösöket.

E kataszter alapján, ha a vétkeseket vesszük fel a kataszterbe, a zsidóságot két csoportra kell osztani, illetve azokat, akik belekerülnek a kataszterbe, még külön két alosztályba. Az elsőbe kerülnének azok, akik az állameszme ellen vétettek, akik tényleges kommunisták voltak, akik börtönben voltak, vagy internálva voltak, avagy végül a büntetőtörvények hiányossága miatt ettől megszabadultak, azonban tényleg úgy viselkedtek, hogy az állameszme ellen vétőknek tekinthetők. A másik alosztályba kerülnének azok, akik gyanúsak abban avagy rájuk bizonyult, hogy kommunistákkal egyetértettek, hogy lánckereskedők és hogy a zsidóság előnyére és hogy a keresztény magyarság rovására tevékenységet fejtettek ki.

Az első osztályban lévőktől elsősorban el kell vonni a vagyont tökéletesen, 100 %-ra. Sem az első-, sem a másodosztályú zsidó cselédet nem tarthat, az üzlethelyiséget tőle el kell venni, lakásába úgy be kell szorítani, hogy csak egy kis szobája maradjon meg, minden egyéb mellékhelyiség nélkül.”

Jelzet: Képviselőházi Napló, 1920. április 19. II. kötet, 64. p.

 

3.

Az 1939. évi IV. törvénycikk (második zsidótörvény, részletek)

 „1. § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki ő maga vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja volt úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése után született ivadékait.

5. § Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába.

7. § Az egyetemek és a főiskolák első évfolyamára zsidót csak olyan arányban lehet felvenni, hogy a zsidó hallgatók (növendékek) száma az egyetem vagy a főiskola illető karára (osztályára) felvett összes hallgatók (növendékek) számának hat százalékát … ne haladja meg.

9. § Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarába, sajtókamarába, úgyszintén színművészeti és filmművészeti kamarába zsidót tagul csak olyan arányban lehet felvenni, hogy a zsidó tagok száma az illető kamara összes tagjai … számának hat százalékát ne haladja meg. 

Zsidó nem lehet időszaki lap felelős szerkesztője, kiadója, főszerkesztője, vagy bármily névvel megjelölt olyan munkatársa, aki a lap szellemi irányát megszabja …

11. § Zsidó nem lehet színház igazgatója, művészeti titkára, dramaturgja vagy bármily névvel megjelölt olyan alkalmazottja, aki a színház szellemi vagy művészeti irányát megszabja …

14. § Ipar gyakorlására zsidónak iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt mindaddig nem lehet kiállítani, amíg az illető községben a zsidóknak kiadott iparigazolványok és iparengedélyek együttes száma a községben fennálló összes iparigazolványok és iparengedélyek számának hat százaléka alá nem csökken.”

Jelzet: www.1000ev.hu

 

4.

Gróf Teleki Béla, Zala vármegye főispánjának a beszéde

„A magyar német sorsközösség alapjai változatlanok. A bolsevista szláv tengerben, amely hazánkat északról és délről fenyegeti, a magyarság a németséggel együtt kell hogy küzdjön. A bolsevista veszély közeledése a magyar német sorsközösség tudatát minden gondolkodó magyarban el kell hogy mélyítse. A közös veszedelem tudata közös védekezésre és ennél fogva fokozott bajtársi együttműködésre kell hogy vezessen. Minél őszintébb és zavartalanabb a magyar-német együttműködés, annál biztosítottabb önállóságunk.

Sajnos a közelmúltban erről az útról el akarták téríteni a nemzetet és ezt a törekvést látva, a háttérben ismét akcióba kezdő zsidóság, a szociáldemokrácia és a liberalizmus cselszövői meg akarták törni a nemzetben a hitet, a lelki erőt, a helytállást és szét akarták tépni a magyar–német fegyvertartási kapcsolatot, a szövetséget. A hősiesen küzdő keleti frontunk mögött veszélyes játékba kezdtek egyesek. Ezért köszöntöttek ránk a március 19-i események és a magyar és német népnek közösen kellett fellépnie a fenyegető belső és külső ellenséggel szemben. Ma már megállapíthatjuk, hogy amennyiben nem így következtek volna be a márciusi események, akkor ma a legáldatlanabb szétszaggatott állapotban lenne nemzetünk, és országunk területe a legélesebb összecsapások színhelyévé, harctérré változott volna és népünk számára a legkegyetlenebb sors, a legsötétebb jövő, talán a megsemmisülés várt volna!”

Jelzet: MNL ZML–IV.–402a. – Zala vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, közgyűlési jegyzőkönyvek, 1944. május 11.

 

Feladatok

  1. Nézz utána a híres tiszaeszlári per történetének. Milyen ítéletet hoztak a vádlottak ellen?
  1. Próbálj tanulmányaid alapján választ adni arra, hogy miért éppen a zsidók váltak a 19. század második és a 20. első felében az idegengyűlölet célpontjává!
  1. Hozz példákat arra, hogy az antiszemiták milyen vádakkal illették a zsidóságot! A tanultak alapján mutass rá a vádak alaptalanságára, ellentmondásaira!
  1. Az idézett forrás alapján mutasd be, hogy a második zsidótörvény kit tekintett zsidónak és mennyiben korlátozta az egyes szakmákban a zsidók jogait és lehetőségeit?

Mivel indokolta gróf Teleki Béla beszédében a németek március 19-i bevonulását?

 

Szerző: Paksy Zoltán